Drawing of opium pipe

Asian American Comparative Collection:
The Kooskia Internment Camp Project:
California Towns of Origin or Residence for Kooskia Internees


Asian American Comparative Collection (AACC)
University of Idaho
875 Perimeter Drive, MS 1111
Moscow, Idaho 83844-1111 USA
208-885-7075
Priscilla Wegars, Ph.D., Volunteer Curator
pwegars@uidaho.edu

Renae Campbell, M.A., RPA, Research Assistant
rjcampbell@uidaho.edu
 

Note:  Please keep in mind that there are various spellings of these names.

Northern California

Auburn
 Morita, Moku

Berkeley
 Yano, James Isao

Monterey
 Kuroda, Katsuto

Oakland
 Murakoshi, Kazuo
 Takesaki, Kazuo

Sacramento
 Komatsu, Shigeru
 Nambu, Genya

San Francisco
 Momii, Kizaemon Ikken
 Murai, Suyematsu
 Yoshida, Ichita (from Washington, arrested San Francisco)

Santa Cruz
 Kadotani, Tommy Yoshito

Walnut Grove
 Minato, Inao

Southern California

Altadena
 Furuki, Shizuo

Chula Vista
 Numamoto, Ototaro

Delano
 Tsutsumi, Shohei
 Yamamoto, Tadayoshi

El Centro
 Kobayashi, Nahokichi

Fresno
 Tanaka, Satsuki

Garden Grove
 Tsujiuchi, Shunichi

Guadaloupe
 Morita, Eiichi
 Motoyama, Masao
 Takamori, Masataro

Hawthorne
 Ishima, Kazuyoshi

Hollywood
 Kozima, Gitaro

Los Angeles
 Hamada, Jisaku
 Hashimoto, Sokichi Harry
 Kagawa, Shotaro
 Kato, Tomosaburo
 Kono, Toraichi
 Nagamine, Haruyuki
 Nishimura, Tatsuo
 Ohta, Minoru
 Okazaki, Takeshi
 Seki, Rev. Hozen (not included in total but lived in LA from 1930 to 1933)
 Shimabukuro, Koshio (originally from Peru; now Koshio Henry Shima)
 Sumida, Toshio
 Suzuki, Bunichi
 Takemoto, Yasuo
 Tamura, Shinkichi
 Tanaka, Ryohei
 Toguri, Makato
 Toyofuku, Tanzo

Riverside
 Sanematsu, Kiichi

San Diego
 Inuzuka, Jinjiro
 Kawauchi, Rinosuke (from Mexico, arrested San Diego)
 Matubara, Seiiti (from Mexico, arrested San Diego)
 Nagai, Ryoichi (from Mexico, arrested San Diego)
 Ooka, Jinichiro (from Mexico, arrested San Diego)
 Seki, Rev. Hozen (not included in total but lived in San Diego from 1933 to 1936)
 Suga, Yasuo (from Mexico, arrested San Diego)
 Teraoka, Hisahiko (from Mexico, arrested San Diego)
 Teraoka, Takehiko (from Mexico, arrested San Diego)
 Terasaki, Mannosuke (from Mexico, arrested San Diego)
 Ushiroji, Yasuichi (from Mexico, arrested San Diego)
 Yoshimura, Sakaye

San Pedro
 Imahashi, Torajiro (from Mexico; arrested San Pedro)
 Nikki, Yoshitaro (from Mexico, arrested San Pedro)
 Ozaki, Hachiro

Santa Barbara
 Kusuyama, Shinichi Harry

Santa Monica
 Imamura, Hisashi

Terminal Island
 Endo, Unosuke
 Hara, Takuzo
 Higo, Seitaro
 Ishikawa, Yasaku
 Iwashima, Sokichi
 Kaniyashiki, Yusaku
 Kurata, Itsuo
 Maeda, Naoichi
 Matsushita, Shichigoro
 Murakami, Seishichi
 Namikawa, Shirokichi
 Nishibata, Kinbei
 Oishi, Ichimatsu (arrested Monterey)
 Okamoto, Chiyogi
 Oura, Mutsuichiro
 Sakurada, Sansaku
 Sarae, Hirai
 Seko, Idayu
 Sumi, Otosaburo
 Tokuda, Seichi

Visalia
 Iizuka, Shotaro

Possible Californians

Imakiire, Zenji (arrested in Louisiana but on a list of Californians detained at Kooskia)
Koba, Tsuneyoshi (arrested in Maryland; possibly born in “Newhope,” Orange County, CA)
Matsukawa, Shiro (arrested in Louisiana but on a list of Californians detained at Kooskia)

Return to AACC


February 2016/califlist.html/pwegars@uidaho.edu